Con có một Tổ Quốc

Thơ: Hồng Y Fx NGUYỄN VĂN THUẬN
Nhạc: Lm ĐỖ BÁ CÔNG
Trình bày: KHÁNH Ly