Đồng Chuông Tử

 
 
Nhà thơ ĐỒNG CHUÔNG TỬ
 
Sinh năm Canh Thân 1980
Quê quán: Ninh Thuận
Dân tộc: Chăm
 
Tác phẩm đã xuất bản:
   *THÈM ĂN - NXB Thanh Niên
   * MÙI THƠM CỦA YÊN LẶNG - NXB Hội Nhà Văn 2010 
Bài đã lên sóng SÔNG THƠ:
 
1.THƠ: