Hoàng Thuỷ Biển

 
 
Nhà thơ HOÀNG THUỶ BIỂN
 
Quê quán: Quảng Bình
Sinh ra và trưởng thành tại Đà Nẵng
Từ 1981 đến nay định cư tại Hoa Kỳ