Nguyễn Đăng Trình

 
Nhà thơ NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH
 
Sinh năm 1954
Quê: Đức Phổ, Quảng Ngãi
Chủ biên Tạp chí THỜI VĂN
Tác phẩm thơ đã in: Một thời di trú
                           (NXB Trẻ-1992)
Hiện sống & viết tại Sài Gòn
Bài đã lên sóng SÔNG THƠ:
 
1.THƠ:
 
 
& Nhiều bài thơ đăng trên các trang thơ chung