Phan Đắc Lữ

Nhà thơ PHAN ĐẮC LỮ
 
Sinh ngày 10.7.1937 (3.6  Đinh Sửu).
Tại: Bảo An, Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam.
Tác phẩm thơ đã xuất bản:
               * BUỒN
               * BỐN MÙA TÔI,
               * HÒN KẼM ĐÁ DỪNG (in chung)
Hiện sống và viết tại Sài Gòn.
 
 
Bài đã lên sóng SÔNG THƠ:
 
1.THƠ: