KINH HOÀ BÌNH

 
 
                        Trình bày:
              Ca đoàn CHÂN LÝ NTDM